Територіальні органи ДФС
у Чернівецькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області

«26» травня 2017
СХВАЛЕНО
Голова Громадської ради при ГУ ДФС у Чернівецькій області

______________В.І. Макух

«26» травня 2017
ПОГОДЖЕНО
В.о.начальника ГУ ДФС у Чернівецькій  області

                                                                                                                                            ___________________ В.П.Шпак

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області 

Розділ І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада   при  Головному  управлінні  ДФС у Чернівецькій області  (далі – громадська рада )  є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.2. У  своїй  діяльності  громадська рада  керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України  і  постановами  Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого   постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  3 листопада 2010 року  № 996 (із змінами).

1.3. Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується ГУ ДФС у Чернівецькій області.

1.4. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному  порталі  територіальних органів  ДФС у Чернівецькій області  протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

1.5. Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

Розділ ІІ.   Основні   завдання   громадської   ради

2.1.  Основними   завданнями   громадської  ради   є:

2.1.1. сприяння реалізації  громадянами  конституційного  права   на   участь   в   управлінні   державними  справами;

2.1.2.  здійснення громадського   контролю за діяльністю територіальних   органів ДФС  в області;

2.1.3.  сприяння  врахуванню  територіальними органами ДФС в області  громадської  думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до їх компетенції.

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

3.1.   Громадська  рада    відповідно   до   покладених   на   неї  завдань:

3.1.1.  готує та подає ГУ  ДФС в  області пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає ГУ ДФС в області пропозиції щодо організації   консультацій   з   громадськістю;

3.1.3.  подає  ГУ ДФС в  області  обов’язкові  для  розгляду  пропозиції з питань, щодо яких ГУ ДФС в  області  проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у податковій та митній сферах, удосконалення роботи територіальних органів ДФС в області;

3.1.4.  проводить   відповідно   до   законодавства   громадську   експертизу  діяльності територіальних органів ДФС в області та  громадську  антикорупційну  експертизу  проектів  нормативно - правових  актів;

3.1.5.  здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ ДФС в  області  пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті  рішення  на  офіційному  порталі  територіальних органів  ДФС в  Чернівецькій області  та  в  інший  прийнятний  спосіб   відповідно до чинного  законодавства  України;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає ГУ ДФС в області пропозиції інститутів громадянського суспільства для вирішення питань, які мають важливе суспільне значення щодо податкової та митної політики, адміністрування єдиного соціального внеску;

3.1.8. готує щорічний звіт про свою діяльність та надає його ГУ ДФС в області для оприлюднення у підрозділі «Громадська рада» розділу «ДФС в регіоні» на офіційному  порталі  територіальних органів  ДФС у Чернівецькій області.

3.2.  Громадська рада має право:

3.2.1.  утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

3.2.2.  залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3.2.3.  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.2.4.  отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

3.2.5. отримувати від ГУ ДФС в області проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

3.3. Повноваження громадської ради починаються з моменту видання наказу ГУ ДФС в області про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через 2 календарні роки.

3.4.  Повноваження громадської ради можуть бути завершені достроково у разі:

3.4.1. коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

3.4.2. невиконання громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3.4.3.  прийняття відповідного рішення на її засіданні;

3.4.4. реорганізації або ліквідації органу.

3.5. Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється наказом ГУ ДФС в області.

3.6. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених пунктами 3.4.2-3.4.4 ГУ ДФС в області утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

3.7. Діяльність громадської ради з виконання основних завдань та реалізації наданих повноважень здійснюється у таких формах:

3.7.1. засідання:

а) громадської ради;

б) постійних та/або тимчасових (у разі створення) робочих органів громадської ради, передбачених розділом ІХ Положення;

3.7.2. інші публічні заходи:

а) що організовуються/ініціюються громадською радою;

б) до яких залучається Громадська рада;

3.7.3. інформаційний та/або документальний обмін:

а) між громадською радою та ГУ ДФС в області (у межах чинного законодавства);

б) між громадською радою та іншими зовнішніми кореспондентами;

в) між членами Громадської ради;

3.7.4. індивідуальна або колективна діяльність членів Громадської ради у період між засіданнями;

3.8. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який схвалюється на засіданні Громадської ради.

3.9. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів ГУ ДФС в області, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін;

3.10. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

Розділ ІV.   СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) зі статусом юридичної особи, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території Чернівецької  області.

4.2. До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність пов'язану з  економічною, юридичною, податковою, митною сферами або міжнародною діяльністю у вищевказаних сферах, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

4.3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

4.4. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4.5. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства та може переглядатися не частіше ніж двічі на рік.

4.6. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

4.7. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.8. Членство в громадській раді є індивідуальним.

4.9. Для формування складу громадської ради ГУ ДФС в області не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

4.10. Якщо при ГУ ДФС в області вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи ГУ ДФС в області затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

4.11. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники ГУ ДФС в області.

4.12. Персональний склад ініціативної групи ГУ ДФС в області оприлюднює на своєму офіційному порталі протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

4.13. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ ДФС в області в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному порталі підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.14. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

4.15. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

4.16. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

4.17. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

4.17.1. невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

4.17.2. неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений пунктом 4.16 цього Положення;

4.17.3. невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 4.1 - 4.4 цього Положення;

4.17.4. недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

4.17.5. відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

4.17.6. перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

4.18. Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з ГУ ДФС в області, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному порталі територіальних органів ДФС у Чернівецькій області.

4.19. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

4.20. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається ГУ ДФС в області.

4.21. ГУ ДФС в області оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4.22. ГУ ДФС в області на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.23. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

4.23.1. систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

4.23.2. надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

4.23.3. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

4.23.4. неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

4.23.5. подання членом громадської ради відповідної заяви;

4.23.6. обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

4.23.7. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

4.23.8. смерті члена громадської ради.

4.24. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

4.25. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.  

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктом 4.14 Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

4.26. Зміни у складі громадської ради затверджуються наказом ГУ ДФС в області, на підставі протоколу засідання громадської ради. ГУ ДФС в області оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному порталі протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.27.  У разі зменшення кількості членів Громадської ради на підставі припинення членства, кворум встановлюється із розрахунку кількості членів, що залишилися у її складі.

4.28. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, ГУ ДФС в області вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.

Розділ V. СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2. Голова громадської ради обирається на строк дії громадської ради.

5.3. Кандидатура на посаду голови громадської ради може бути запропонована:

 будь-яким її членом як в усній, так і у письмовій формі;

шляхом самовисування.

5.4. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу ГУ ДФС в області.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду.

5.5.Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі:

а) припинення його членства у громадській раді;

б) за його особистою заявою;

в) закінчення строку повноважень, встановленого підпунктом 5.2 Положення;

г) ініціювання членами громадської ради (у кількості не менше ніж 10 відсотків складу, визначеного установчими зборами), дострокового припинення повноважень голови громадської ради, за погодженням Президії.

5.6. У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.7. Голова громадської ради:

а) організовує діяльність громадської ради;

б) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

в) підписує документи від імені громадської ради;

г) представляє Громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

д) може брати участь у засіданнях Колегії ГУ ДФС в області;

е) може делегувати  частину повноважень заступникам;

є) звітує про роботу Громадської ради;

5.8. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.9. Заступник (заступники) громадської ради:

а) виконує обов’язки голови громадської ради у разі його відсутності. За наявності більш ніж одного заступника обов’язки та повноваження голови виконує один із заступників за розпорядженням голови чи за рішенням громадської ради;

б) бере (беруть) участь в роботі Президії громадської ради та роботі інших постійних та тимчасових робочих органів громадської ради;

в) виконує (виконують) інші функції, покладені на нього (них) громадською радою та розпорядженням голови громадської ради.

5.10. Громадська рада має виконавчий орган, яким є Президія.

5.11. До складу Президії громадської ради входять голова громадської ради, його заступник (заступники), голови робочих комісій.

5.12. Очолює Президію громадської ради голова громадської ради.

5.13. Президія громадської ради готує та організовує засідання громадської ради, виконує рішення та доручення громадської ради, звітує про свою діяльність.

Президія громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організує та координує роботу громадської ради між засіданнями.

5.14. Засідання Президії скликаються головою громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Президії, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

5.15. Президія має такі повноваження:

а) вирішує поточні питання громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції громадської ради;

б) формує та затверджує порядок денний засідань громадської ради;

в) організовує виконання рішень діяльності громадської ради;

г) розглядає висновки, звіти та звернення голів робочих комісій громадської ради, затверджує їх рішення та документи;

д) збирає пропозиції членів громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд громадської ради;

е) здійснює підготовку засідань громадської ради та Президії, а також документальне забезпечення засідань громадської ради та Президії;

є) збирає інформацію про стан виконання рішень громадської ради;

ж) визначає та делегує осіб, які представляють громадську раду у взаємовідносинах з територіальними державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

з) ініціює припинення членства в громадській раді за підставами, визначеними Положенням;

к) приймає рішення про залучення експертів до роботи громадської ради, комітетів та тимчасових робочих органів.

5.16. На засіданнях Президії головує голова громадської ради.

5.17. За відсутності голови громадської ради або за його дорученням на засіданні головує один із заступників голови громадської ради.

5.18. На засіданні Президії можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Президії.

5.19. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Президії має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Президії може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену Президії.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Президії.

5.20. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник відділу організації роботи ГУ ДФС в області, який не є членом Громадської ради.

Секретар Громадської ради може брати участь у роботі постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради. У разі відсутності секретаря, його обов’язки виконує працівник, який його заміщає згідно посадової інструкції.

5.21. Громадська рада може формувати постійно діючі робочі органи – робочі комісії відповідно до напрямів роботи.

5.22. Створення Робочої комісії відбувається за умови подання до громадської ради заяв від членів громадської ради – не менше 20 відсотків загального кількісного складу громадської ради на момент прийняття відповідного рішення громадської ради.

5.23. До повноважень Робочої комісії входить:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи Робочої комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи Робочої комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами ГУ ДФС в області з питань, що розглядаються на засіданнях Робочої комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень платників, громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів Робочої комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) ініціювання припинення членства в громадській раді члена громадської ради, який входить до складу Робочої комісії, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності на засіданнях Робочої комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

є) виключення члена Робочої комісії зі складу Робочої комісії у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності на засіданнях Робочої комісії або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

ж) інші повноваження, що належать до напряму діяльності Робочої комісії.

5.24. Робоча комісія має право:

а) створювати у своєму складі підкомітети, комісії, експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи Робочої комісії, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

в) здійснювати інші дії у межах повноважень.

5.25. Робочу комісію очолює голова, який обирається з числа членів громадської ради, які входять до цієї Робочої комісії.

5.26. Члени Робочої комісії можуть обирати заступника голови комісії з числа членів громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови Робочої комісії за умови покладення на нього таких обов’язків головою Робочої комісії.

5.27. До повноважень голови Робочої комісії входить:

а) підготовка засідань Робочої комісії та інших публічних заходів за напрямами роботи Робочої комісії;

б) підписання документів від імені Робочої комісії;

в) звернення до Президії щодо затвердження Президією або громадською радою рішень комітетів та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я начальника ГУ ДФС в області або до інших центральних органів виконавчої влади;

г) ініціювання проведення засідання громадської ради, створення тимчасових робочих органів громадської ради;

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови громадської ради, за рішенням громадської ради або за рішенням Президії.

5.28. Рішення Робочої комісії громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої комісії.

5.29. Засідання Робочої комісії проводяться відкрито.

Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Член Громадської ради має право:

6.1.1. вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

6.1.2. брати участь у голосуванні на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

6.1.3. вносити пропозиції до порядку денного засідання громадської ради, засідання комітетів та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

6.1.4. входити до складу не більше двох Робочих комісій  громадської ради одночасно;

6.1.5. ініціювати залучення фахівців ГУ ДФС в області та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях громадської ради та її робочих органів;

6.1.6. делегувати повноваження, у т.ч. право голосу іншому члену громадської ради або іншому представнику інституту громадянського суспільства, який він представляє, за наявності довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку.

Одна особа може представляти інтереси не більше одного члена громадської ради;

6.1.7. обирати та бути обраним головою громадської ради, його заступником; головою або заступником голови Робочої комісії або іншого постійного та/або тимчасового робочого органу;

6.1.8. звертатися із запитами до голови громадської ради, Президії громадської ради з питань, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

6.1.9. ініціювати проведення засідання громадської ради та інших робочих органів громадської ради;

6.1.10. ініціювати створення робочих груп щодо обговорення актуальних питань;

6.1.11. припиняти членство у громадській раді у порядку, встановленому пунктом 4.23 Положення;

6.1.12. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочих органів, членом яких він є;

6.1.13. доступу в установленому порядку до приміщень ГУ ДФС в області.

Розділ VІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1. Член Громадської ради зобов’язаний:

7.1.1. брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.2. входити до складу щонайменше однієї Робочої комісії громадської ради;

7.1.3. дотримуватися вимог цього Положення;

7.1.4. брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень громадської ради та її робочих органів, членом яких він є.

Розділ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника ГУ ДФС  в області або однієї третини загального складу її членів.

8.2. Секретар громадської ради повідомляє про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку та забезпечує оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному порталі територіальних органів ДФС в області.

8.3. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

8.4. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

8.5. У засіданнях громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники ГУ ДФС в області, Чернівецькій митниці ДФС, їх заступники або інші уповноважені представники ГУ ДФС  в області.

8.6. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи:

а) експерти, залучені до роботи громадської ради та робочих комісій за рішенням Президії громадської ради;

б) представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні громадської ради;

в) представники громадських рад, створених при головних управліннях ГУ ДФС в областях, представники громадських рад, створених при інших центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

г) інші особи за запрошенням голови громадської ради або Президії.

8.7. Залучення експертів відбувається на підставі рішення Президії за поданням голів постійних та  тимчасових робочих органів або голови громадської ради.

8.8. Секретар громадської ради повідомляє експертів про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.9. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.10. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ГУ ДФС  в області.

8.11. Рішення громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

8.12. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників ГУ ДФС  в області в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

8.13. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному порталі ГУ ДФС  в області в рубриці "Громадська рада".

Розділ ІХ. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ, ЕКСПЕРТНИХ ГРУП ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

9.1. Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні громадської ради.

9.2. Створення Робочих органів відбувається у порядку, встановленому підпунктом 5.22 Положення.

9.3. Тимчасові робочі органи, експертні групи створюються на визначений період часу.

9.4. До складу постійних та тимчасових робочих органів можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

9.5. Зарахування до складу відповідного робочого органу здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я голови громадської ради, із зазначенням назви робочого органу, до складу якого член громадської ради бажає бути зарахованим.

9.6. Окремим рішенням громадської ради чи Президії до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники ГУ ДФС в області (за згодою).

9.7. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.8. Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів проводяться відкрито.

9.9. Постійний та/або тимчасовий орган очолює голова, який обирається на засіданні цього органу з членів громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.10. Рішення про обрання голови постійного та/або тимчасового органу схвалюється на засіданні громадської ради.

9.11. Рішення робочих органів громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

Розділ Х. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

10.1. Створення умов для роботи громадської ради та проведення її засідань здійснює ГУ ДФС в області.

10.2. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.